Valná hromada 8.11.2019

10.11.2019

Valnou hromadu svolal výbor TJ Sokol Staré Hradiště, z.s. pozvánkami členům spolku, vyvěšením na vývěsce s uvedeným programem a informoval na web. stránce spolku:

  1. Zahájení (v 17,00 hod., případně 17,30 hod.)
  2. Zpráva mandátové komise
  3. Zpráva výboru o činnosti za uplynulé období
  4. Zpráva o hospodaření a návrh rozpočtu
  5. Schválení členských příspěvků na rok 2020
  6. Diskuse
  7. Návrh usnesení
  8. Závěr

1.

Jednání zahájil v 17:30 hod. a řídil člen výboru Pavle Vrátil. Úvodem konstatoval, že je dle prezenční listiny přítomno 20 členů, 5 hostů a valná hromada je schopna se usnášet. Přednesl návrh programu. Program byl bez připomínek schválen. 

Zapisovatelem byl schválen Pavel Vrátil.

Ověřovatelé zápisu byli zvoleni Karel Mareš a Martin Kaplan.

Návrh usnesení přednese Petr Mára.

3.

Zprávu o činnosti od počátku roku 2019 přednesl Petr Mára. Seznámil přítomné se změnami v kabinách. Informoval o sestupu týmu dospělých do III. třídy, marné snahy trenéra dospělých Františka France o doplnění mužstva hráči.

Potvrdil jako prioritu rozvoj mládežnické kopané, v současnosti 4 týmy mládeže, 1 tým dospělých a starou gardu.

Informoval o činnostech a akcích , které byly v průběhu období provedeny popř. probíhají - oprava čerpadla, regenerace a zapískování hlavního hřiště, nákup stolů židlí a lavic do společenské místnosti, nákup sportovního vybavení pro mládežnické týmy, opravu podlahy atd.

Pavel Vrátil informoval přítomné o nutnosti větší spolupráce výboru s oddíly a přednesl návrh výboru na zvýšení počtu členů výkonného výboru na 7 členů.

Hlasováním byl návrh přijat.

V návaznosti ihned přednesl návrh na další členy výkonného výboru a to

Karel Mareš - správce

Martin Kaplan - trenér přípravky.

Hlasováním byli oba navržení zvoleni.

Trenér přípravky Martin Kaplan informoval o počtu hráčů a průběhu sezony . Mužstvo má stabilní kádr a funguje velmi slušně s dobrými výsledky .

Trenér žáků Jan Večeřílek informoval o výsledcích žáků v okr. přeboru. V loňské sezoně první místo. Pro další sezonu nebyl dostatečný počet hráčů v této kategorii a ze soutěže družstvo odstoupilo.

Trenér dorostu Luboš Mádr byl omluven (lázně) a tak informoval o výsledcích týmu v nové sezoně Petr Blažek.

Trenér týmu dospělých František Franc informoval o stavu mužstva. Vzhledem k nemocem, studijním povinnostem a špatné docházce hráčů je nutné tým doplňovat dorostenci, s kterými vyslovil spokojenost. Pro jarní kola je úkol posílit s cílem zachránit III. třídu.

4.

Zprávu o hospodaření přednesl místopředseda Petr Blažek. Hospodaření spolku je konsolidované, nejsou žádné závazky po splatnosti a je zajištěn běžný chod. Hlavními zdroji příjmů jsou dotace , sponzorské příspěvky a členské a oddílové příspěvky.

Na rok 2019 byly schváleny dotace od Obce, Pardubického kraje i MŠMT, průběžné plnění rozpočtu k 31.10.2019 bylo předloženo přítomným písemně na stolech. Zároveň byli všichni seznámeni s návrhem na rok 2020. Plánované náklady na rok 2020 jsou 764 700 Kč. Plánované příjmy jsou 697 100 Kč v případě schválení dotace MŠMT ve výši 353 100,- Kč. Rozdíl by měl být pokryt z dotací Obce a Pardubického kraje.

6.

Diskuzní příspěvky členů se převážně týkaly sportovní činností spolku i zajištění zázemí pro sport. Dotazy byly všechny zodpovězeny. V příspěvku starosty obce Miroslava Čepčáře byla podána informace o připravované koncepci dostavby centra obce a do doby schválení a realizace není předpoklad investice obce do sportovního areálu.

7.

Návrh usnesení přednesl předseda Petr Mára. V usnesení byly schváleny i členské příspěvky ve výši   1 500,- Kč na člena a rok 2020.

8.

Závěrem poděkoval předseda a místopředseda Jaroslavu Baštovi a Pavlu Vrátilovi za dosavadní činnost a předali jim čestná uznání a věcný dar.

Všem přítomným za účast na jednání valné hromady poděkoval Pavel Vrátil a v 19,45 hod. jednání ukončil.