Valná hromada 7.12.2018

04.01.2019

Jednání zahájil v 17:15 hod. a řídil člen výboru Pavle Vrátil. Úvodem konstatoval, že je dle prezenční listiny přítomno 20 členů a valná hromada je schopna se usnášet. Přednesl návrh programu. Program byl bez připomínek schválen. Zapisovatelem byl schválen Petr Blažek. Ověřovatelé zápisu byli zvoleni Luboš Mádr a Stanislav Novotný.

Zprávu o činnosti za rok 2018 přednesl Petr Mára. Seznámil přítomné se změnami ve výboru a kontrolní komisi na jaře 2018. Informoval o sestupu týmu dospělých do okresního přeboru , angažování nového trenéra dospělých Františka France a doplnění mužstva hráči převážně z FK Pardubice. Potvrdil jako prioritu rozvoj mládežnické kopané , v současnosti 4 týmy mládeže, 1 tým dospělých a starou gardu. Informoval o činnostech a akcích , které byly v průběhu období provedeny popř. probíhají - oprava čerpadla, regenerace a zapískování hlavního hřiště, nákup stolů židlí a lavic do společenské místnosti, nákup sportovního vybavení pro mládežnické týmy atd.

Trenér týmu dospělých František Franc informoval o stavu mužstva. Vzhledem k nemocem, studijním povinnostem a špatné docházce hráčů je nutné tým pro jarní kola posílit s cílem zachránit okresní přebor.

Trenér přípravky Jan Bříza informoval o počtu hráčů a průběhu sezony . Mužstvo má stabilní kádr a funguje velmi slušně s dobrými výsledky .

Trenér mladší přípavky Jan Kovařík informoval o počtu hráčů, probíhající přípravě nejmenších , účasti na halových turnajích atd.. Počet hráčů by měl být vyšší pro zajištění přechodu do dalších kategorií.

Trenér žáků Jan Večeřílek informoval o výsledcích žáků v okr. přeboru. V loňské sezoně první místo, po podzimu první místo. Pro další sezonu není dostatečný počet hráčů v této kategorii.

Trenér dorostu Luboš Mádr informoval o nedostatečném počtu hráčů a špatné morálce některých dorostenců. Výsledky týmu jsou v nové sezoně špatné, poslední místo v okr. přeboru.

Zprávu o hospodaření přednesl místopředseda Petr Blažek. Hospodaření spolku je konsolidované, nejsou žádné závazky po splatnosti a je zajištěn běžný chod. Hlavními zdroji příjmů jsou dotace , sponzorské příspěvky a členské a oddílové příspěvky.

Na rok 2019 byly odeslány žádosti o dotace. Plánované náklady na rok 2019 jsou 651 000 Kč. Plánované příjmy jsou 369 000 Kč. Rozdíl by měl být pokryt z dotací .

Informoval o ceníku FAČR pro přestupy hráčů z oddílu do oddílu. Navrhnul zvýšení členských a oddílových příspěvků na 1500 Kč. Připomenul možnost refundace 500 Kč u zdravotních pojišťoven po předložení potvrzení o činnosti v TJ Sokol Staré Hradiště.

Jako host vystoupil předseda OFS Drahoslav Drábek - informoval o organizaci okresních soutěží a zdůraznil nutnost orientace na mládež a lepší spolupráci mezi spolkem o vedením obce.

Jako host vystoupil sportovní ředitel FK Pardubice Vít Zavřel - potvrdil podporu spolku v dalším období. Připomenul období jeho hráčské kariéry ve spolku , kdy se tým dospělých nalézal ve stejné situaci.

Jako host vystoupil starosta obce Miroslav Čepčář - informoval o plánované výstavbě kulturně-sportovního centra. Uvedl, že součástí by mělo být i víceúčelové hřiště o velikosti 40 x 19 m. Jeho poloha by měla minimálně omezit současné vedlejší hřiště. Předpokládaný termín dokončení je rok 2020. Potvrdil převzetí žádosti o dotaci spolku na rok 2019 ve výši 120 000 Kč. Dotace bude projednána a zastupitelstvu dne 12.12.2018.

Předseda kontrolní komise Stanislav Novotný potvrdil kontrolu dokladů a finanční operace spolku.

Členové zastupitelstva Denisa Němečková a Jakub Králík informovali , že neobdrželi od vedení obce informaci o žádosti spolku o dotaci . Požádali o info, v jaké výši obce v minulosti spolku přispívala na činnost.

Pavel Vrátil reagoval na některé diskusní příspěvky a omluvil se zastupitelům prostřednictvím starosty obce za zveřejnění podpory v komunálních volbách sdružení Lepší volba, na jejíž kandidátce byli někteří členové Sokola.

Bylo předáno ocenění panu Josefu Horákovi za dlouholetou činnost ve spolku. Ocenění pro dlouholeté podporovatele spolku panu Františku Matějkovi / Intermont / a Karlu Daňkovi /Danos/ budou předána v nejbližších dnech.

Usnesení shrnuje náměty a připomínky z valné hromady a je přílohou zápisu.

Závěrem poděkoval předseda přítomným za účast a jednání valné hromady v 19,45 hod. ukončil.

Zapsal: Petr Blažek